TargetScope – Lunety i optyka do broni

Search
Generic filters

Terms and conditions

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 1 grudnia 2022 r.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.tagetscope.eu  jest HUNTER ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: 37-700 Przemyśl, ul. Rolnicza 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000630789 posiadająca NIP: 7952537863, REGON: 365087283, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie targetscope.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
 4. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.targetscope.eu w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.
 • 2. Składanie zamówień i ich realizacja
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.targetscope.eu.
 2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty targetscope.eu oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
 4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, przelewem na konto targetscope.eu. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki na stronie www.targetscope.eu.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto targetscope.eu,
  • w przypadku płatności karta kredytową poprzez serwis Przelewy24 – w chwili otrzymania na przez targetscope.eu potwierdzenia dokonania zapłaty
 6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentu sprzedaży, w tym faktury VAT w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgoda na otrzymywanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania dokumentu sprzedaży w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Każdy dokument sprzedaży w formie elektronicznej będzie dostarczony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). Zastrzegamy, że w przypadku produktów na zamówienie towar jest zamawiamy u dostawcy i nie mamy wpływu na czas realizacji (który czasem może być nieokreślony). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 8. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
 9. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres
 10. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • 3. Dostawa i odbiór produktu
 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym targetscope.eu dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu targetscope.eu.
 3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 14.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 14.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.
 4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem targetscope.eu celem rozwiązania zaistniałego problemu.
 5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP wynosi od 19,90 zł zarówno przy przedpłacie jak i za pobraniem.
 6. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 299 zł klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP). Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów.
 7. W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.
 • 4. Zwroty i wymiany
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • 5. Reklamacje
 1. Sklep internetowy targetscope.eu rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Targetscope.eu odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że targetscope.eu ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE (dostępny tutaj) oraz odesłać na adres: Reklamacje targetscope.eu ul. Rolnicza 4, 37-700 Przemyśl reklamowany produkt oraz wypełniony formularz.
 • 6. Prawa autorskie
 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego targetscope.eu należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej targetscope.eu bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami targetscope.eu, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.
 • 7. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów niebędących osobami prawnymi.
 1. Dane osobowe podane przez Klienta nie będącego osobą prawną przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych w procesie zakupu (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres e –mail) jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy. Dane te mogą również być przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez właściciela sklepu (np. rozpatrywanie reklamacji i żądań, marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń). Podstawę i zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości opisano w § 7 Regulaminu.
 2. Klient może dodatkowo udzielić zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności w celu:
  • założenie konta Użytkownika i administrowanie nim,
  • udostępnienie usługi e-mail newsletter,
  • udziału w konkursach i akcjach promocyjnych,
  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
  • marketingowym, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych.

Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i w zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez Klienta. Podanie danych osobowych i udzielenie zgód jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji usług na które wyrażono zgodę lub w celu udziału w konkursie lub akcji promocyjnej.

 1. Administratorem danych osobowych jest: HUNTER ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: 37-700 Przemyśl, ul. Rolnicza 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000630789 posiadająca NIP: 7952537863, REGON: 365087283. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: , lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej jest odpowiednio:
  • udzielona zgoda, w przypadku udzielania zgody o której mowa w ust. 2,
  • konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem o których mowa w ust. 1.
  • Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli Klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  • Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych (przy czym każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”), oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa: żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto Klient ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.
  • Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
  • Działania Klienta skutkujące utratą przez Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 mogą uniemożliwić realizację umowy sprzedaży.
  • Podczas odwiedzin Klienta na stronie internetowej sklepu zbierane są w sposób zautomatyzowany dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych. W każdym wypadku przed dokonaniem profilowania na podstawie którego podejmowane będą decyzje:
   • wywołujące wobec Klienta skutki prawne,
   • wpływające na niego w podobny istotny sposób.

Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższe. Przedmiotowa zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W każdym przypadku Klient ma możliwość wyrazi sprzeciw wobec profilowania po to by nie być nim objęty.

  • Dane osobowe, które są w dyspozycji Administratora są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • 10. Odstąpienie od umowy
 1. W razie chęci odstąpienia od umowy proszę wypełnić formularz odesłać go pocztą do siedziby TargetScope albo wysłać na maila . Pobierz formularz.